Etický kódex spoločnosti
Danum s.r.o.


Preambula

Základnou hodnotou spoločnosti Danum s.r.o. je orientácia na zákazníka. Naším cieľom je, aby všetci naši zákazníci odchádzali spokojní, a aby sme nadviazali dlhodobú spoluprácu. Dôležitou súčasťou našej práce sú naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti, ktoré kombinujeme s výrobkami s najlepším pomerom ceny a kvality. Zaväzujeme sa k ohľaduplnému a etickému obchodnému správaniu, a k poskytovaniu kvalitných služieb na základe nášho etického kódexu.


Naše hodnoty

 • Zameranie sa na zákazníka
  Všetky naše činnosti sú riadené snahou o spokojnosť zákazníka. Snažíme sa poskytovať individuálne, optimálne riešenia s ohľadom na jedinečné potreby a situácie našich klientov.
 • Transparentnosť
  Pri kontakte so zákazníkmi a partnermi považujeme za dôležité zdieľať s nimi všetky informácie vrátane zloženia, používania, a údržby našich výrobkov.
 • Odbornosť
  Našim cieľom je poskytovať našim zákazníkom najlepšie odborné znalosti, skúsenosti a inovatívne riešenia.
 • Spoľahlivosť
  spoľahlivosť je našou základnou hodnotou, ktorá poskytuje našim zákazníkom dôveru a spokojnosť. Našu prácu charakterizuje záväzok a oddanosť. 
 • Rešpekt
  ku všetkým našim klientom a partnerom pristupujeme s rešpektom a vážime si rôzne názory, a individuálne potreby. Všetci naši zamestnanci sa snažia konať v duchu úcty pri všetkých rokovaniach.
 • Etické obchodné správanie
  Sme hrdí na transparentnosť, čestnosť, uznanie a rešpekt voči všetkým našim zákazníkom a zamestnancom.


Pravidlá komunikácie

V spoločnosti Danum s.r.o. kladieme veľký dôraz na otvorenú, transparentnú a rešpektujúcu komunikáciu v interných a externých vzťahoch. Považujeme za dôležité, aby sa na nás každý mohol pokojne a s dôverou obrátiť s otázkami, sťažnosťami a návrhmi, pretože len tak budeme poznať potreby a požiadavky, ktoré nám naši zákazníci predkladajú. V komunikácii s našimi klientmi a partnermi sme vždy úprimní, presní a odpovedáme na všetky otázky. Meno a povesť našej spoločnosti zaväzuje všetkých našich zamestnancov komunikovať úctivo a ústretovo bez ohľadu
na situáciu.

V súlade s našou profesijnou etikou rešpektujeme a vážime si našich konkurentov vrátane verejných vodárenských spoločností. Nikdy neklameme o ich výkonnosti. Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov je naším prvoradým záujmom, preto ak sa preukáže, že je ohrozený, nebudeme mlčať. V takýchto prípadoch vždy uprednostníme právo na čistú, bezpečnú a zdravú pitnú vodu a urobíme všetko preto, aby sme zákazníka ochránili.

Nepoužívame klamlivú reklamu, hovoríme len to, čo sme vyskúšali, zažili alebo zistili z vedecky podložených zdrojov.

 

Pravidlá profesionálnej spoľahlivosti

Našim zákazníkom odporúčame len výrobky, s ktorými máme skutočné skúsenosti a s ktorými sme dlhodobo spokojní. Pri výbere nových výrobkov uplatňujeme prísne profesionálne kritériá a odporúčame len také riešenia, s ktorými by sme boli spokojní vo vlastných domácnostiach.

 

Vzťahy v rámci spoločnosti

Všetci naši kolegovia sú si rovní, takže na hlase každého záleží. Počúvame nápady našich kolegov a berieme ich do úvahy, pretože vieme, že inovácie a kreatívne nápady sú prínosom pre nás všetkých. Vzájomný rešpekt, podpora a spolupráca sú pre nás všetkých dôležité, preto sa zameriavame na vytváranie pozitívnej atmosféry, v ktorej sa každý cíti dobre a môže podávať čo najlepšie výkony.

 

Čo sa stane, keď urobíme chybu

Ak sa počas našej práce dopustíme chyby, okamžite o tom informujeme príslušného klienta a urobíme všetko preto, aby sme problém čo najskôr odstránili. Vo všetkých prípadoch budeme
so zákazníkom komunikovať úctivo, otvorene a čestne a spoločne sa budeme snažiť nájsť riešenie problému. S našimi klientmi chceme budovať dlhodobý vzťah, preto každú chybu vnímame ako príležitosť na posilnenie nášho vzťahu dôvery. Máme tiež vysokú úroveň poistenia zodpovednosti za škodu.

 

Kontrola dodržiavania etického kódexu

Je vo finančnom záujme a morálnou povinnosťou všetkých zamestnancov a manažérov spoločnosti Danum s.r.o. dodržiavať Etický kódex. Ak sa v priebehu každodennej práce stretneme so zložitou otázkou, odpovieme a budeme konať v súlade s Etickým kódexom. 

 

Záverečné slová

Etický kódex spoločnosti Danum s.r.o. zahŕňa základné hodnoty a princípy našej spoločnosti, ktorými sa riadime pri svojej činnosti a podnikaní. Záleží nám na spokojnosti zákazníkov a etickom fungovaní a urobíme všetko pre to, aby sme poskytovali kvalitné, spoľahlivé a individuálne služby, pretože je to v osobnom a finančnom záujme každého z nás. Veríme, že zavedenie tohto etického kódexu prispeje k udržaniu dôvery našich zákazníkov a k dlhodobému, obojstranne výhodnému vzťahu.

  

Karol Cseh a Petr Šafařík

Konatelia spoločnosti Danum s.r.o.