Podmienky aktuálnej súťaže:


Firemné a kontaktné údaje usporiadateľa: Danum s.r.o., Bottova 1, 945 01 Komárno, IČO 36 824 933, DIČ SK2022438605, marketing@danum.sk.


 • Trvanie súťaže od – do
  Od 15.10. do 20.11. 2023, vyhlásenie výsledkov súťaže 20.11. – na FB zverejnenie a zároveň kontaktovanie prostredníctvom e-mailu
 • Kto sa môže do súťaže zapojiť a kto nie
  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1. stupňa ZŠ na Slovensku, ich podporovatelia, priatelia aj rodinní príslušníci. Do súťaže sa nezapájajú rodinní príslušníci spoločnosti Danum s.r.o. a taktiež aj spoločnosti, ktoré spolupracujú na výhre.
 • Výhra a jej hodnota
  1. miesto poukážka 500,-EUR, 2. miesto poukážka 300,- EUR, 3. miesto poukážka 200,- EUR na nákup kancelárskych a školských potrieb v Kancelariashop, s.r.o.
 • Podmienky pre zapojenie sa do súťaže
  1. stupeň ZŠ – kreslený obrázok na tému zaslať do 2.11. na adresu marketing@danum.sk alebo prostredníctvom FB


téma:

Tvrdá voda - kde všade nájdeš vodný kameň u vás doma?
Aktívne hlasovanie/ like na FB.


Podmienky pre zúčastnenie sa súťaže:


Poslať kreslený obrázok 2.11. na email: marketing@danum.sk, alebo priamo na našu FB stránku: https://www.facebook.com/danumsro.


Následne 3.11. budú obrázky zverejnené na našom FB – prosím, aby ste sledovali novinky na našej stránke.

Obrázok musí obsahovať: kresbu na danú tému a viditeľne do pravého rohu, škola, mesto, meno – netreba celé meno, trieda/ročník.


Obrázok s najvyšším počtom lajkov vyhráva – ako škola, budete mať na starosti propagáciu daného obrázka, aby sa Vaša škola mohla stať víťazom.


2.11. – odovzdanie obrázkov

3.11. – zverejnenie obrázkov na našej stránke

Hlasovanie/ lajkovanie obrázkov potrvá do 20.11.

20.11. – vyhlásenie výsledkov súťaže – odovzdanie výhry


 • Obmedzenia pre zapojenie sa do súťaže
  Súťaž je určená pre šikovných výtvarníkov 1. stupňa ZŠ na Slovensku.
 • Podmienky pre výhru v súťaži. Akým spôsobom sa určuje výherca.
  Obrázok s najvyšším počtom lajkov vyhráva – ako škola, budete mať na starosti   propagáciu daného obrázka, aby sa Vaša škola mohla stať víťazom.
 • Kedy a akým spôsobom bude výherca oznámený
  20.11. – vyhlásenie výsledkov súťaže – odovzdanie výhry prostredníctvom, komunikácie na FB na stránke danum.sk a následne prostredníctvom telefonickej a emailovej komunikácie. Výherný kupón bude zaslaný elektronicky na zadaný školský email.
 • Akým spôsobom bude výhra doručená 
  Výherný kupón na nákup kancelárskych a školských pomôcok bude zaslaný elektronicky na zadaný školský e-mail. Následne prostredníctvom online obchodu kancelariashop.sk – si vedia objednať kancelársky tovar/ školské pomôcky v danej výške.
 • V akých prípadoch sa môže stať, že výherca stráca nárok na výhru – každý, kto spĺňa podmienky súťaže sa môže zúčastniť – nárok na výhru stráca výherca, nespĺňa dané podmienky.
 • Prípadné pravidlá pre predčasné alebo úplné ukončenie súťaže.
  Zmenu súťaže, ukončenie a predčasné ukončenie je možné len v dôsledku objektívnych problémov organizátora, o ktorých bude účastníkov včas a transparentne informovať.


Ochrana osobných údajov GDPR


Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie, a výslovne vopred súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol vo virtuálnom priestore siete internet v súvislosti s účasťou na súťaži budú pre potreby dosiahnutia zmyslu a účelu FB súťaže spracované Usporiadateľom.


Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov za účelom účasti v FB súťaži, prípadného odovzdania výhry, riešenia otázok súvisiacich s účasťou v súťaži a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona číslo: 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné ďalšie údaje pre konkrétnu súťaž špecifické údaje zadané v súťažných pravidlách. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby nim poskytnuté osobné údaje boli počas vyššie uvedenej doby spracovávané v rozsahu a k účelom vyššie uvedeným buď priamo usporiadateľom, alebo prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom v rozsahu a spôsobom daným zákonom. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti so zasielaním, dopravou, alebo odovzdaním výhier v súťaži.


Súťažiaci má právo súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je nadobudne účinnosť v momente jeho doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu súťaže je bez ďalšieho považované za rozhodnutie súťažiaceho ukončiť svoju účasť v súťaži. Súťažiaci má ďalej právo prístupu k informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, blokáciu a likvidáciu v plnom rozsahu práv daných zákonom.

Zverejnenie. V prípade ak sa súťažiaci stane víťazom / víťazmi súťaže a výslovne vopred súhlasí s tým, že v prípade ak ho o to Usporiadateľ písomne požiada za účelom propagácie súťaže a informovania verejnosti o jej výsledku a víťazoch poskytne okrem vyššie uvedených osobných údajov Usporiadateľovi aj svoju fotografiu a prípadne krátke interview na obrazovo zvukový záznam (video). 

Pre získanie informácii týkajúcich sa bezpečnosti osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžu Súťažiaci kontaktovať Usporiadateľa na adrese marketing@danum.sk.Zapojením sa do súťaže účastník automaticky, bez výhrad a podmieňovania súhlasí s týmito pravidlami.


V Komárne dňa 15.10.2023